O nás PDF Tisk

Naše tělocvičná jednota Sokol Štěpánov byla založena v roce 1907. Po útlumu byla činnost plně obnovena v roce 1999. Jsme součástí župy olomoucké-Smrčkovy.

Máme 65 členů v oddílech volejbal, stolní tenis, cvičení(ženy, děti, s prvky jógy), v divadelním souboru "ŠTĚK"a jeho součásti dramatickém kroužku "Bublinky".

Starostkou jednoty je Jarka Suchomelová, místostarostou - Pavel Škrabola.

 

Činnost Tělocvičné jednoty SOKOL (dále jen „jednota“) Štěpánov byla v obci obnovena v roce 1999, kdy 29. 1. 1999 byla jednota registrována jako organizační jednotka.V té době již probíhal dlouholetý soudní spor o navrácení majetkových práv k sokolskému majetku.

Prostřednictvím České obce Sokolské Praha (ČOS) byl u soudu uplatněn nárok na navrácení majetkových práv k majetku, který vlastnila k 31. 3. 1948 Tělocvičná jednota Sokol Štěpánov zastřešená Československou obcí sokolskou. Vzhledem k tomu, že majetek nebyl Tělovýchovnou jednotou Sokol Štěpánov a Českým svazem tělesné výchovy Praha navrácen, došlo k soudnímu sporu. Tento vleklý soudní spor byl ukončen smírem až v prosinci roku 2002 a majetek byl navrácen ČOS Praha. V dubnu 2003 byla budova sokolovny i přilehlé pozemky předány do užívání naší jednotě, v roce 2004 byly tyto nemovitosti převedeny z ČOS Praha do vlastnictví na naší jednoty.

Vzhledem k tomu, že do sokolovny nebyly po dlouhá léta investovány žádné finanční prostředky, byl její stav při předání značně neutěšený. Dokazovala to děravá střecha, podmáčené „peklo“, neprováděné revize elektriky a plynu, nevyhovující hromosvody a vytápění budovy, a tak by se dalo pokračovat ve výčtu dále.

Finanční prostředky naší jednoty jsou omezené. Stálým příjmem, který je možno použít na opravy a údržbu, jsou příjmy z hospodářské činnosti, kterými jsou pronájem restaurace a dvou bytů, které se v budově nacházejí. Dalším příjmem jsou výnosy z akcí které jsou naší jednotou pořádány (Divadelní ples, Šibřinky, hody, dětské dny, divadelní představení). Rekonstrukce a opravy začaly v sokolovně probíhat až po ukončení soudního sporu. Za 3 roky se podařilo odstranit základní nedostatky, které bránily tomu, aby sokolovna začala sloužit pro sportovní i kulturní využití občanů Štěpánova.

Jako první byla provedena rekonstrukce střechy, jejíž investice činila 406 000 Kč. Střecha byla opravena díky dotaci ČOS Praha, která přispěla částkou 250 000 Kč a peněžním darem od obce ve výši 80 000 Kč. Další finanční prostředky,které byly do budovy investovány,jsou již z činnosti, kterou organizuje naše jednota. Následovala výměna hromosvodů v částce 30 000 Kč, oprava kanalizace v částce 18 000 Kč, oprava pekla (elektrika, vytápění, podlahy) v částce 82 000 Kč, výměna zadních vchodových dveří v částce 36 000 Kč.V loňském roce proběhla výměna topení na sále a v přilehlých prostorách. Tato investice činila 270 000 Kč. Postupně jsou vyměňovány dřevěné dveře a okna v celé části budovy za plastová. Investice si vyžádá částku ve výši 322 000 Kč (realizováno již za 130 000 Kč –výměna hlavních dveří a oken na sále).Tato investice je realizována díky vstřícnosti firmy OK PlastŠtěpánov, která provádí výměnu na základě splátkového kalendáře, kdy finanční prostředky budou firmě jednotou postupně spláceny. Další udržovací práce jako je malování sálu, výměna záchodů a podobně jsou prováděny díky obětavosti členů jednoty, kteří se zúčastňují pravidelných brigád. Pokud bychom vše spočítali, tak za tři roky bylo proinvestováno téměř 900 000 Kč.

To, že se podmínky v sokolovně zlepšily dokazují kulturní akce, které se zde již s pravidelností pořádají. Jsou to plesy, divadelní představení, dětské dny a karnevaly pro děti. Tyto akce probíhají za velkého přispění divadelního souboru "Štěk" (15 členů), který jako první obnovil svoji činnost a navázal tak na dřívější tradici divadelních souborů ve Štěpánově. Tento soubor má již své mladší pokračovatele v souboru "Bublinky" (18 členů). Oběma souborům se 2x týdně věnuje Jana Chmelařová a Jaroslava Štěpánová.

Naše jednota má 65 členů a několik oddílů, ve kterých je organizována tělesná výchova a sport. Pod vedením Františka Köhlera navštěvuje 12 žáků 1x týdně stolní tenis. Tito žáci se již účastní okresních turnajů. Dalším oddílem, který se schází 1x týdně je 14 ti členný oddíl volejbalu pod vedením Richarda Tichého a Pavla Vitáska. Ve volejbalu je naší jednotou pořádán pravidelně každý rok turnaj družstev a oddíl se zúčastňuje turnajů v rámci Olomoucké župy. V loňské roce začaly nacvičovat pod vedením Jaroslavy Suchomelové ženy skladbu „Léto", se kterou budou reprezentovat jednotu ve dnech 1.-6. 7. 2006 v Praze na 14. Všesokolském sletu. Pod vedením paní Růžičkové 1x týdně navštěvuje 30 žen relaxační cvičení jógy. Toto cvičení navštěvují i nečlenky jednoty. V současnosti začali hrát 1x týdně v sokolovně žáci pod vedením pana Langera florbal. Každý rok je pořádán cyklistický výlet na hrad Helfštýn a dětská cyklománie. Vzhledem k tomu, že cyklistika je v současné době velice populární sport, uvažuje jednota o založení oddílu cyklistiky.

Naši jednotu řídí tyto orgány – valná hromada jednoty, výbor jednoty a kontrolní komise jednoty. Valnou hromadu svolává výbor jednoty nejméně jedenkrát ročně. Valná hromada rozhoduje o zásadních otázkách hospodaření jednoty, o otázkách rozvoje tělesné výchovy a sportu v jednotě. Schvaluje hospodaření jednoty za uplynulý rok, včetně zprávy o majetkových pohybech. Rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schvaluje plán činnosti a rozpočet na příští období. Rozhoduje o nakládání s nemovitým majetkem. Volí ze svých členů starostu a další členy výboru jednoty. Výbor jednoty je 7mi členný a je statutárním orgánem jednoty. Zodpovídá se valné hromadě. Řídí činnost jednoty v období mezi valnými hromadami. Starostkou jednoty je Jana Chmelařová, místostarostou - Pavel Škrabola,jednatelem - Vlaďka Šedivá, vzdělavatelem - Pavel Uvízl, náčelníkem tělovýchovy - Jarka Suchomelová, pokladní - Petra Čadová, hospodářka - Majka Marešová, Kronikář- Lucka Nečesaná(2010). Výbor se schází pravidelně 1x za čtrnáct dní. V průběhu roku sleduje hospodařením se jměním jednoty kontrolní komise, která je tří členná. Tato komise má právo kontrolovat účetní doklady, finační operace,< stav hotovosti v pokladně, smlouvy uzavřené jednotou.

Naše jednota by chtěla v obci přilákat do svých řad co nejvíce členů. Záleží to však na ochotě jednotlivců věnovat svůj volný čas kulturní a společenské činnosti, sportu a tělovýchově a přispět tak ke zvýšení duchovní, kulturní a fyzické úrovně našich občanů.

Vladimíra Šedivá